♥♥ STORY BOARD ♥♥

11 ก.พ.

 

Advertisements

TOK นางสาวสุทธาสินี พิศดาร

10 ก.พ.

ข้าพเจ้าเขียนและรวบรวมเนื้อหา ตัดต่อวีดีทัศน์ และเสียง ปัญหาที่พบคือ เสียงจากการถ่ายทำยังไม่ชัดเจนข้าพเจ้าจึงบรรยายใต้ วีดีทัศน์ซึ่งในการ บรรยายเสียงไม่สอดคล้องกับความสามารถในการอ่านของผู้ชมวีดีทัศน์  จึงต้องกะเวลาให้ตรงกับวีดีทัศน์  โดยข้าพเจ้าตัดต่อวีดีทัศน์โดยใช้โปรแกรม  Ulead video Studio  จึงทำให้การตัดต่อวีดีทัศน์ดำเนินไปด้วยดี

เมื่อพัฒนาสื่อวิดิทัศน์จนเสร็จสมบูรณ์แล้ว ข้าพเจ้าจึงเผยแพร่สื่อดังกล่าวผ่านทางเวปไซต์ www.youtube.com ซึ่ง สามารถนำความรู้ที่กลุ่มของข้าพเจ้าได้รวบรวมมานี้นำไปใช้ประโยชน์  กลุ่มของข้าพเจ้าจะรู้สึกภูมิใจมากหากความรู้เหล่านี้สามารถเป็นประโยชน์แก่         ผู้สนใจนอกจากนี้การทำโครงงานคอมพิวเตอร์ครั้งนี้ข้าพเจ้าได้ฝึกทักษะการใช้ งานโปรแกรมประยุกต์เช่น Ulead video Studio และ Adobe Photoshop CS

TOK นางสาวณิยวรรณ สีนิล

10 ก.พ.

ข้าพเจ้ามีหน้าที่ตกแต่งภาพ ควบคุมรูปแบบblog เรื่องวาฟเฟิล ซึ่งปัญหาที่ข้าพเจ้าพบคือ รูปภาพที่ข้าพเจ้าได้นำมาลงไว้สามารเคลื่อนไหวได้ แต่เมื่อนำมาลงเป็นภาพไม่เคลื่อนไหว และ ไม่สามารถนำไฟล์เพลงประกอบลงใน wordpress  ได้โดยตรง  ข้าพเจ้าจึงได้แก้ไขโดยการอัพโหลดเพลงผ่านเวปไซต์ http://www.charyen.com/upload.php  แล้วนำ URL มาใส่ลงใน blog ทำให้สามารถมีเพลง และภาพประกอบ blog ได้

ข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจมากที่โครงงานชิ้นนี้ดำเนินไปด้วยดี ข้าพเจ้าได้รับความรู้ต่างๆเกี่ยวกับโปรแกรมต่างๆ  รู้จักแก้ไขปัญหาต่างๆ และเรียนรู้ถึงวิธีการทำวาฟเฟิล    โครงงานชิ้นนี้มีประโยชน์มากเพราะทำให้ได้เรียนรู้และได้ความรู้เพิ่มเติม ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้จริง

ข้อเสนอโครงงาน

10 ก.พ.

ชื่อโครงงาน
วาฟเฟิล “Waffle” ♥♥

ทีมพัฒนา

 1. นางสาวชุติมา    คำตัน               เลขที่ 19
 2. นางสาวณิยวรรณ    สีนิล           เลขที่ 20
 3. นางสาวสุทธาสินี    พิศดาร       เลขที่ 32

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1(พ)

โรงเรียนสรีสวัสดิ์วิทยาคาร

อาจารย์ที่ปรึกษา

 • อาจารย์อริศรา สะสม

หลักการและเหตุผล

วาฟเฟิล เป็นแป้ง หรือ แป้งเค้กผสมผสานกับ นม เนย และนำ้ตาล ทีนำมาทำให้สุกในแม่พิมพ์ที่เป็นเหล็ก ทำให้มีลวดลาย และลักษณะรูปร่างที่โดดเด่น ซึ่งมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับชนิด และรูปร่างของแม่พิมพ์ และสูตรในการทำ

วาฟเฟิลเป็นอาหารยอดนิยมทั่วโลกโดยเแพาะอย่างยิ่งในประเทศเบลเยียม และสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีหลากหลายรสชาติ เช่น สตรอเบอร์รี่,ช็อคโกแลต,น้ำตาล,น้ำผึ้ง เป็นต้น วาฟเฟิลสามารถนำมาเป็นของว่าง หรือ อาหารเช้าก้ได้ การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อเผยแพร่สื่อวีดีทัศน์ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจ สามารถนำความรู้ดังกล่าวไปประกอบอาชีพได้

 

วัตถุประสงค์

 1. ปัจจุบันคนไทยเริ่มให้ความสนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมตะวันตกมากขึ้นจึงได้นำเสนอวิธีการทำวาฟเฟิล ซึ่งเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมที่ผู้สนใจต้องการศึกษาเรียนรู้
 2. เพื่อให้ผุู้สนใจเกี่ยวกับการทำวาฟเฟิลได้เข้ามาศึกษาวิธีการทำ และสามารถค้นคว้าเกี่ยวกับสูตรการทำได้อย่างกว้างขวาง
 3. เพื่อให้ผู้สนใจมีทักษาะความสามารถด้านประกอบอาหารอย่างเพียงพอต่อการที่จะนำไปใช้ประกอบอาชีพ มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการเชิงธุรกิจได รวมทั้งมีความคิดริเริ่งสร้างสรรค์ในการพัฒนางานและสร้างงาน
 4. เพื่อให้ผู้สนใจได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน

 1. ศึกษาการทำโครงงานคอมพิวเตอร์จากเว็บไซต์ของครูอริศรา สะสม
 2. ศึกษาสูตรในการทำวาฟเฟิล
 3. เผยแพร่โครงงานทาง www.wordpress.com, www.youtube.com และ www.flickr.com

รายละเอียดของการพัฒนา

 1. พัฒนาโครงงานโดยอาศัยโปรแกรม Ulead video Studio, Adobe Photoshop,PhotoScape
 2. เผยแพร่โครงงานทาง www.wordpress.com, www.youtube.com และ www.flickr.com

ขั้นตอนการดำเนินงาน

 1. กำหนดหัวข้อของโครงงาน (วาฟเฟิล)
 2. วางแผนการดำเนินงาน
 3. สืบค้นและรวบรวมข้อมูล
 4. ลงมือปฏิบัติงาน
 5. บันทึกภาพเคลื่อนไหวและเสียง
 6. จัดทำสื่อวีดีทัศน์
 7. สรุปผลการดำเนินงาน
 8. เผยแพร่โครงงาน

ระยะเวลาการดำเนินงาน
29  พฤศจิกายน พ.ศ.2553   ถึง  10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. มีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการทำวาฟเฟิล
 2. สามารถนำทักษาด้านการประกอบอาหารไปใช้ในการประกอบอาชีพ รวมไปถึงมีความรู้ความสามารถด้านการจัดการเชิงธุรกิจ มีความคิดริเริ่งสร้างสรรค์ในการพัฒนางานและสร้างงาน
 3. เพื่อให้ผู้จักทำมีประสบการณ์การทำงานระบบกลุ่ม และรู้จักแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

TOK นางสาวชุติมา คำตัน

9 ก.พ.

ข้าพเจ้ามีหน้าที่ เขียน “STORY BOARD” และรวบรวมเนื้อหาวาฟเฟิล (waffle) ซึ่งวันที่เราถ่ายทำวีดีโอ ปัญหาที่พบคือไม่สามารถควบคุมเสียงให้ชัดเจนได้ เนื่องจากสถานที่ถ่ายทำอยู่ติดกับถนน เราจึงพยายามพูดเสียงให้ชัดเจน และเพิ่มระดับเสียงขึ้น ทั้งตัวพิธีกรและเพิ่มระดับเสียงในโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ

การทำโครงงานครั้งนี้ทำให้เราได้เรียนรู้ถึงการทำงานในระบบทีม แก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกันทำให้การทำงานผ่านไปด้วยดี  สามารถนำความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดทำโครงงานไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และสามารถเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับแก่ผู้ที่สนใจได้

บทที่ 5 : สรุปผลการศึกษา

9 ก.พ.

จากการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่องขนมวาฟเฟิล ผู้จัดทำมีความพึงพอใจในผลงานและการนำเสนอ ทั้งยังมีความพึงพอใจในเนื้อหาสาระ  ได้รับความสนุกสนานจากการทำกิจกรรม  มีความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการทำขนมมากยิ่งขึ้น  อีกทั้งยังสามารถ  นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ  ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม  นอกจากนี้ยังได้จัดทำเป็นสื่อวีดีทัศน์เพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจ สามารถเข้ามาศึกษารายละเอียดของการทำขนมได้อีกด้วย

บทที่ 4:ผลการศึกษา

9 ก.พ.

โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง ขนมวาฟเฟิล

ขนมวาฟเฟิลเป็นขนมของทางตะวันตก ที่มีความนิยมในสังคมไทยปัจจุบันเป็นอย่างมาก มีส่วนผสมและขั้นตอนการทำดังนี้

ส่วนผสม…

 • แป้งสาลีสำหรับทำขนมปัง 1 ถ้วย                                 
 • แป้งสาลีสำหรับทำเค้ก 1 1/2 ถ้วย
 • น้ำตาลทรายขาว 3 ช้อoโต๊ะ
 • ยีสต์ผง 1 ช้อนโต๊ะพูน
 • นมผง 2 ช้อนโต๊ะ
 • เกลือป่นเล็กน้อย
 • ไข่ไก่ 2 ฟอง
 • นมสดชนิดจืดอุ่น 2 ช้อนโต๊ะ
 • โยเกิร์ตรสธรรมชาติ 2 ช้อนโต๊ะ
 • น้ำผึ้งอย่างดี 2 ช้อนโต๊ะ
 • กลิ่นวานิลา 1 ช้อนชา
 • เนยสดชนิดจืด 3/4 ถ้วย
 • น้ำตาลทรายไม่ฟอกสี 2 ช้อนโต๊ะ
 • ช็อกโกแลตชิป 2 ช้อนโต๊ะ

วิธีทำ

 1. ใส่แป้งสาลีทั้งสองชนิด น้ำตาลทราย ยีสต์และนมผง ลงในอ่างผสม พักไว้
 2. ผสมเกลือป่น ไข่ไก่ นมสด โยเกิร์ต น้ำผึ้งและวานิลาให้เข้ากัน แล้วเทใส่ส่วนผสมแป้ง นวดให้เข้ากันนานประมาณ 5 นาที
 3. ใส่เนยแล้วนวดต่ออีกประมาณ 5นาที จนก้อนโดเหนียวนุ่ม จากนั้นพักโดไว้ให้ขึ้นเป็นสองเท่านาน 20 นาที
 4. นำ โดที่พักได้ที่แล้ว มานวดไล่อากาศและเติมน้ำตาลทรายไม่ฟอกสีและช็อกโกแลตชิป นวดให้เข้ากัน แล้วแบ่งโดเป็นก้อนๆละ 40 กรัม ปั้นเป็นก้อนกลมพักไว้ให้ขึ้นอีก 30 นาที
 5. เปิดเครื่องทำวา ฟเฟิลไว้ให้ร้อน ทาเนยบางๆ วางก้อนโดที่ขึ้นดีแล้วลงตรงกลาง ปิดฝา อบประมาณ 1–2 นาที  เสิร์ฟร้อนๆกับผลไม้และไอศครีม