ประโยชน์ของโครงงานคอมพิวเตอร์

9 ก.พ.

การทำโครงงานคอมพิวเตอร์และการจัดงานแสดงโครงงานจะมีคุณค่าต่อการฝึกฝนให้นักเรียนมีความรู้ ความชำนาญ และมีความมั่นใจในการนำระบบคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา ประดิษฐ์คิดค้นหรือค้นคว้าหาความรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเองและยังมีคุณค่าอื่น ๆ อีกดังต่อไปนี้


1. สร้างความสำนึกและความรับผิดชอบในการศึกษาและพัฒนาระบบด้วยตนเอง
2. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาและแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง
3. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้ในเรื่องที่นักเรียนสนใจได้ลึกซึ้งกว่าการเรียนในห้องตามปกติ
4. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจ รวมทั้งการสื่อสารระหว่างกัน
5. กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนวิชาสาขาคอมพิวเตอร์ และมีความสนใจที่จะประกอบอาชีพทางด้านนี้
6. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาอย่างเป็นประโยชน์ในทางสร้างสรรค์
7. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครูและชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนสนใจคอมพิว เตอร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมากขึ้น
8. เป็นการบูรณาการเอาความรู้จากวิชาต่าง ๆ ที่ได้รับมาจัดทำผสมผสานกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นโครงงานเพื่อนำเสนอต่อชุมชน


การจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์นั้น นักเรียนควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ เหตุผลที่ใช้ในการแก้ปัญหา กระบวนการแก้ปัญหา หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น และการแทนข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ก่อนที่จะเริ่มทำโครงงาน และใช้ความรู้ดังกล่าวเป็นพื้นฐานในการสร้างความรู้ใหม่ในโครงงานคอมพิวเตอร์ โดยในการทำโครงงานนักเรียนอาจจะมีโอกาสได้ทำความรู้จักกับความรู้ใหม่เพิ่มเติมอีกด้วย เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ฐานข้อมูล (Database) และการสืบค้นข้อมูล (Information Retrieval) เป็นต้น ซึ่งจะขึ้นอยู่กับหัวข้อที่นักเรียนเลือกทำโครงงาน

 

Advertisements

3 Responses to “ประโยชน์ของโครงงานคอมพิวเตอร์”

 1. tamyokbee กุมภาพันธ์ 10, 2011 ที่ 11:02 PM #

  การทำโครงงานทำให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม
  มีระเบียบแบบแผน

  นางสาว ชุติมา คำตัน เลขที่ 19 ม.6/1(พ)
  โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

 2. tamyokbee กุมภาพันธ์ 10, 2011 ที่ 11:05 PM #

  ทำให้มีความรู้เพิ่มพูนจากเดิม รู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
  ทำให้มีความรับผิดชอบมากขึ้น

  นางสาว ณิยวรรณ สีนิล เลขที่ 20 ม.6/1(พ)

  โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

 3. tamyokbee กุมภาพันธ์ 10, 2011 ที่ 11:09 PM #

  ทำให้เห็นความสำคัญของการศึกษาโดยการปฏิบัติจริง เป็นการบูรณาการเอาความรู้จากวิชาต่าง ๆ ที่ได้รับมาจัดทำผสมผสานกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทำให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เกิดการเรียนรู้ประสบการณ์ด้วยตนเอง

  นางสาว สุทธาสินี พิศดาร เลขที่ 32 ม.6/1(พ)
  โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: